Hasta Hakları


Hasta Hakları

HASTA HAKLARI HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI

Kurumumuza başvuran her birey dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız, kurumumuzun sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir.

BİLGİ VE İZİN HAKKI

Hastalarımız, önerilen tıbbi müdahaleler ve her bir müdahalenin potansiyel riskleri veya yararları, önerilen müdahalelere alternatifler ve sonucunda gelişecek süreç de dahil olmak üzere anlayabilecekleri bir dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. tedavi edilmemesi.

Hastalarımız, taleplerini yazılı olarak ilettikleri takdirde tüm tıbbi kayıtlarının yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

Tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalarımız ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili sorunlar ve başarı şansı hakkında bilgilendirildikten sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkını kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız ve aileleri organ ve diğer dokuları nasıl bağışlamayı tercih ettikleri konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız ve aileleri, hastanede yapılan klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda bilgilendirilme hakkına, katılmayı kabul eden hastalarımız ise nasıl korunacakları konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, kurumumuzun misyonu hakkında net bilgi alma hakkına sahiptir.

PERSONELİ TANIMA VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız, kendi tedavisinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

KURULUŞ SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız tabi oldukları mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uymak kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

TEDAVİ RED VE DURDURMA HAKKI

Hastalarımız, yasal olarak zorunlu olduğu durumlar dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçlardan hastanın sorumluluğunda olmak üzere, kendilerine planlanan veya uygulanmakta olan tedavinin durdurulmasını reddetme veya talep etme hakkına sahiptir.

GİZLİLİK HAKKI (GİZLİLİK)

Hastalarımız tüm tedavi süreci boyunca mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, sağlık durumu ve tüm kişisel bilgileri, ölümlerinden sonra dahi gizli tutulmaktadır. Hasta ile ilgili bu bilgiler kendi isteği ile açıklanabilir.

SAYGI HAKKI

Hastalarımız her zaman ve her koşulda, kişisel itibarlarını koruyarak saygılı, şefkatli ve samimi bir ortamda muayene ve tedavi görme hakkına sahiptir.

DANIŞMA TALEP HAKKI
Hasta ek ödemeyi kabul ederse ve kendi isteği ile farklı branştan bir uzmandan konsültasyon talep etme hakkına sahiptir.

İKİNCİ GÖRÜŞ TALEP ETME HAKKI

Hasta, tedaviyi yapan hekim dışında aynı branşta çalışan başka bir hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

DİNİ GÖREVİ YAPMA HAKKI
Hastalarımız, dini farklılıkları ne olursa olsun ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini özgürce yerine getirme hakkına sahiptir.
GÜVENLİK HAKKI
Herkesin bir sağlık kuruluşunda güvende olmayı bekleme ve talep etme hakkı vardır. Hasta, ziyaretçi, refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliğinin korunması ve sağlanması için kurumumuzca gerekli tedbirler alınmaktadır.
Kurumumuzda çocuklar, engelliler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatsiz) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNMA HAKKI
Hastalarımız, kurumumuz tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
ŞİKAYET/GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ BİLDİRME HAKKI
Hasta ve hasta ailesi, hasta haklarının ihlali durumunda hastanemizde şikayet mekanizmasını başlatma, inceleme, sonuçlandırma ve sonucu hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.
SAĞLIK KURUMU KURAL VE UYGULAMALARI
Hastalarımız kendilerine uygulanacak kurumsal kurallar ve uygulamalar hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
MUAYENE VE TEDAVİ MALİYETLERİ
Hastalarımız tedavi öncesi tedavi hizmet ücretlerini öğrenme ve sonrasında aldıkları hizmet için ödenen ücretlerin net ve detaylı faturasını talep etme ve alma hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

BİLGİ VERMEK

Tıbbi hizmet sunmakla görevli doktor ve hemşirelerin sağlık durumları hakkında tam ve doğru bilgi vermek.

AŞAĞIDAKİ TAVSİYELER

Hastamız da tedavisinden sorumlu doktorun önerdiği tedavi planına uymak ve ilgili sağlık personelinin doktorun talimatlarına uygun olarak bakım planını yerine getirdiğini kabul etmekle yükümlüdür.

PLANLI TEDAVİ RED

Hastalarımız, doktorları tarafından planlanan tedaviyi reddetmelerinin sonuçlarından sorumludur.

SAĞLIK ORGANİZASYON KURALLARINA UYGUN

Hastalarımız sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüdür.

SAYGI

Hastalarımız, sağlık kuruluşunda hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi ve duman gibi rahatsız edici durumlarda hastanenin alacağı önlem ve kurallara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

ENFEKSİYON KONTROLÜ

Hasta ve yakınları, bulaşıcı hastalıkların yayılması için önerilen tüm önlemler konusunda duyarlı olmaktan sorumludur.

ÖDEME SORUMLULUĞU

Hastalarımız muayene ve tedavi masraflarını ödemekle yükümlüdür. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasten zarar veren hasta ve yakınları bunun bedelini ödemekle yükümlüdür.

HASTA ZİYARETÇİ

Aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmek, diğer hastaların eşyalarını kullanmamak, ziyaretçilere yiyecek içecek getirmemek ve hastane ziyaret saatlerine uymak hastalarımızın sorumluluğundadır.

*** Bu belge Sağlık Bakanlığı’nın 23420 Sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ve Amsterdam Deklarasyonu’nda alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.WE CARE, WE CAN

WE CARE, WE CAN